RODO dla osób upoważnionych do odbioru dzieci

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM OŚWIADCZENIEM DO ODBIORU DZIECKA
PRZEDSZKOLE NR 109 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WE WROCŁAWIU


Administratorem danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu, ul. Nowowiejskiego 80a, 50-315 Wrocław (dalej: My).
Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
Administrator pozyskał Twoje dane osobowe od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
w związku ze złożonym Oświadczeniem do odbioru dziecka, dlatego będziemy je przetwarzać w celu procedowania tego dokumentu oraz jego realizacji.
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wykonanie umowy pomiędzy naszym Przedszkolem a rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczej, przy okazji której przedstawiciele dziecka złożyli oświadczenie o upoważnieniu Ciebie do odbioru dziecka.
Twoje dane mogą być dostępne dla:
1. osób obsługujących nas w obszarze IT, w tym serwisujących urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
2. w przypadku monitoringu, z którego korzystamy – agencji ochrony.
Twoje dane przetwarzamy przez okres ważności udzielonego upoważnienia celem odbierania dziecka z placówki oraz przez okres pobytu dziecka w placówce.
Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wykonać te uprawnienia, pisząc na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu, ul. Nowowiejskiego 80a, 50-315 Wrocław.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

Przedszkolowo.pl logo