O nas

Przedszkole Nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu posiada 12 oddziałów dziecięcych, w tym 4 oddziały integracyjne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne - z zespołem Downa, z zespołem Aspergera, z innymi dysfunkcjami.
Założenia nowej podstawy programowej realizowane są we wszystkich grupach poprzez stwarzanie warunków do zabawy dowolnej, organizację pobytu dzieci na świeżym powietrzu oraz zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Wśród form pobytu dzieci na świeżym powietrzu dominują:
- spacery,
- obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, pobliskim parku i pobliskich
działkach
- gry i zabawy ruchowe, zarówno organizowane przez nauczycielki, jak i dowolne.

Przedszkole posiada koncepcję pracy, którą realizuje w ramach zadań ujętych w Programie Rozwoju na lata 2015/16 – 2019/2020 oraz w opracowywanym na każdy rok szkolny programie rocznym i w kalendarzu monitoringu.
Dyrektor przedszkola zatrudnia specjalistów wspomagających nauczycieli w ich pracy z dziećmi oczekującymi wsparcia: logopedę, pedagogów (w każdej grupie integracyjnej), psychologa, muzykoterapeutę.

Dzięki zajęciom dodatkowym rozwijane są zainteresowania dzieci, w tym umiejętności lingwistyczne w zakresie języka angielskiego.

Przedszkole jest placówką promującą zdrowy styl życia, czytelnictwo oraz ekologię. Grono Pedagogiczne dokłada wszelkich starań by w swoich działaniach realizować w jak największym stopniu przyjętą koncepcję pracy przedszkola.

Rodzice na pierwszym zebraniu informacyjnym w poszczególnych grupach zostali zapoznani z nową podstawą programową oraz z kalendarzem imprez i uroczystości.

Dzięki realizacji programów własnych, tj.:
- Program Przedszkola Promującego Zdrowie
- Obniżanie lęku związanego z pobytem dziecka w przedszkolu” – program adaptacyjny
- Udział Rodziców w życiu przedszkola”
- „Twórcza aktywność plastyczna dziecka w wychowaniu przedszkolnym – MAŁY ARTYSTA”
- Program działań wychowawczych „JA I INNI”
- Program integracyjny „PODAJMY SOBIE RĘCE”
- Program do nauki j. angielskiego w przedszkolu „Zabawy z językiem angielskim”
- Przedszkolny program wspierania uzdolnień i zdolności
- Program edukacji ekologicznej "EkoStrażnicy"
- „Wyrównywanie szans wszystkich dzieci”
oraz innych, nauczycielki mogą wspierać zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne, stwarzając im optymalne warunki do zdobycia wielu umiejętności oraz wiedzy z różnych dziedzin; dzięki tym programom dzieci mogą odkrywać swoje zainteresowania i uzdolnienia, a dzieci oczekujące wsparcia – mają poczucie sukcesu odniesionego podczas wykonywania zadań.

Głównym priorytetem przedszkola jest edukacja twórcza dzieci, czytelnictwo oraz edukacja zdrowotno - ekologiczna. Przedszkole stwarza sytuacje do bezpośredniego kontaktu ze sztuką i przyrodą, wpływając tym samym na wrażenie i uczucia dzieci.
Dzięki temu już od najmłodszych lat staramy się ukształtować w świadomości przedszkolaków miłość do przyrody i zachowań proekologicznych.
Pragniemy dążyć do tego, aby całe otoczenie przedszkola sprzyjało zachowaniu nie tylko bezpieczeństwa, ale również zdrowia i piękna, bo zdrowie, bezpieczeństwo i piękno są czynnikami warunkującymi się wzajemnie.
Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego i rozwoju intelektualnego.
W naszych działaniach zmierzamy do tego, aby dzieci dbały o zdrowie swoje i innych a nasze działania zmierzają do tego, aby istnieć w środowisku jako Przedszkole promujące działania twórcze ze szczególnym rozwinięciem działalności plastycznej jako wspomagającej edukację zdrowotną i ekologiczną.
Przedszkolowo.pl logo